สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7/2564

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10:07 น.
 641
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 25 พ.ค. 64 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) โดยมีนายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองประธานกรรมการฯ กรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้การให้ความสำคัญกับสถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันโดยให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างความมั่นใจในการประชุมและสนองนโยบายของรัฐบาล ส่วนประเด็นสำคัญที่ประชุมว่าด้วย เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องเสนอเพื่อทราบ รวมถึงประเด็นพิจารณา ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ยังกล่าวอีกว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญจากวิกฤตแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติ สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีความห่วงใยสมาชิก และยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง