สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้ JTEPA

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 10:03 น.
 821
UploadImage

สสท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้ JTEPA
 
18 พฤษภาคม 2564 – สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) โดย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริม นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษกำกับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan and the Kingdom of Thailand for an Economic Partnership : JTEPA) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี คณะอนุกรรมการฯ 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักบริหารพาณิชย์ส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์,สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ,ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด,คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กองการแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมเอเชียตะวันออก และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการใหม่ของฝ่ายไทย ที่จะเสนอภายใต้คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์โครงการ เป็นโครงการความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลงและเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือสาขาต่างๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิเศษกำกับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นด้านการสร้างเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและระหว่างสหกรณ์ของประเทศคู่ภาคี การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกษตร การส่งเสริมการตลาดและการซื้อขายระหว่างสหกรณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์ในประเทศของคู่ภาคี ซึ่งรูปแบบของการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ในศูนย์แสดงสินค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage