สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญ สสจ. ลพบุรี

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 15:59 น.
 711
ประชุมใหญ่สามัญ สสจ. ลพบุรี​

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นางสุนารี มีทรัพย์ และนายสมพิศ ทามี กรรมการ สสท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.ลพบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมสังเกตการณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 21 สหกรณ์ จำนวน 43 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการฯ จำนวน 15 คน โดยดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ สสจ.ลพบุรี

UploadImage

UploadImage