สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.จัดสัมมนาออนไลน์ “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ฯ”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 18:27 น.
 602
UploadImage

สสท.จัดสัมมนาออนไลน์ “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ฯ”
 
8 พฤษภาคม 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563” ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน YOU TUBE CHANNEL สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย https://www.youtube.com/user/cltthailand  ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้
 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในภาคเช้า ประเด็น การปลูกฝังแนวคิดหลักการ วิธีการอุดมการณ์สหกรณ์  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542/ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม/กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ 2562 กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และในภาคบ่าย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น การรับมือกับข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้เห็นความสำคัญของผลกระทบอันจะเกิดขึ้นจากกฎกระทรวง และระเบียบนายสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ฯ ที่สหกรณ์จะต้องปรับตัวและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายใต้กฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้จัดสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงานกฎหมายและงานด้านบัญชีของสหกรณ์ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563” ขึ้นผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานสหกรณ์ และทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับลูกหนี้ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์กับประเด็นร้อนที่เป็นปัญหาของนักบัญชีสหกรณ์ด้านการบันทึกบัญชี  การบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ  การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ์.


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage