สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ปิดทำการ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 13:45 น.
 325
UploadImage

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ กรุงเทพฯ
อยู่ในขั้นรุนแรง และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จึงขอเรียนให้พี่น้องสหกรณ์สมาชิกทราบว่า
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขอปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
โดยในส่วนงานอื่นๆ 90% จะปิดการให้บริการ
และยังคงเปิดให้บริการในส่วนงานการเงิน และในส่วนการรับเงินค่าบำรุง
โดยเน้นให้บุคลากรมาทำงานทดแทนกัน ไม่เกินร้อยละ10
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ