สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 1325
การสัมมนาออนไลน์
 
เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563”
 
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
 
กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ทุกประเภท ประกอบด้วย ประธานฯ, กรรมการ, ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน
กฎหมายและงานด้านบัญชีของสหกรณ์ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
 1. ระบบ Zoom Meeting จำนวน 50 ท่านแรก
 2. ระบบถ่ายทอดสดช่อง Youtube : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย / facebook เพจ : สถาบันพิทยาลงกรณ์ /
facebook เพจ : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย / facebook เพจ : โคออป นิวส์ - co-op news ไม่จำกัดจำนวน
**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 2 พฤษภาคม 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียม
 - ฟรี
 
การสมัคร
ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting สามารถคลิกที่ลิงก์ หรือ สแกน ที่ QR Code ด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - หรือสแกน QR Code
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop