สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 13:19 น.
 463
UploadImage

 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564
 
 (9 เมษายน 2564) พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564 โดยมีอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายเจียง นาอุดม นายทวิวัส เหลี่ยมดี กรรมการดำเนินการ ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบรายงานค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564  พร้อมทั้ง พิจารณาการจัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 และพิจารณาการจัดงานกฐินสหกรณ์สามัคคี ในปีงบประมาณ 2565


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage