สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 15:12 น.
 252
UploadImage
 

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ ในคณะกรรมการธิการระบบการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สถาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่อง "ผลกระทบต่อการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" จากร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ฉบับ ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ (สผ.) 413 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage