สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 13:31 น.
 359
UploadImage

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค  
 
(2 เมษายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำโดยนายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วย นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค ที่จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้นำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย โดยเน้นเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ตลอดจนเกษตรกรทั่วไป ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลผลิตเป็นของตนเองและไม่สามารถกระจายสู่ตลาดได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตตลอดจนแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage