สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปิดโครงการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 19:52 น.
 522
UploadImage

ปิดโครงการฝึกอบรม
“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
(2 เมษายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวถึงการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเลือกขึ้นมาเป็นตัว แทนในการบริหารงานของสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง สสท. และ ชสอ. จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งคณะทำงาน จัดทำหลักสูตร ประกอบด้วยผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” เพื่อรองรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


UploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.2997126547230108