สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือเจรจาแก้ไขปัญหากฎกระทรวง เรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:14 น.
 667


          พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ และรองประธานสสท. ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน ชสอ. นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธาน ชสอ.กรรมการ ชสอ. พร้อมคณะ เข้าพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  เพื่อประชุมหารือเจรจาแก้ไขปัญหากฎกระทรวง เรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ 9 ซึ่งกำหนดให้นอกจากลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 52 แล้ว กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่เคยผิดนัดชำระหนี้กับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตฯ เกินกว่า 90 วัน ก่อนบังคับใช้กฏกระทรวง  จะมีผลถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามและจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีนั้น  

           ซึ่งภายหลังการหารือกฏกระทรวงดังกล่าวนั้นไม่มีผลย้อนหลัง จะบังคับใช้กับกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ หลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  โดยจะมีการนัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากฎกระทรวงดังกล่าวอีกในคราวถัดไป เพื่อหาช่องทางให้ทั้งขบวนการสหกรณ์และภาครัฐเดินหน้าควบคู่กันพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ


UploadImage