สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:17 น.
 340
UploadImage
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564
 
(25 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อทราบความคืบหน้าการขออนุมัติก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย รายงานค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ และงบแสดงฐานะการเงิน ผลการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดโครงการฝึกอบรมเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 การสรรหาผู้เช่าพื้นที่ห้องอาหารภายในศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสรายใหม่ การปรับราคาห้องพัก จาก 500 บาท เป็น 800 บาท  การจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรอาเซียนเพื่อความร่วมมือ (AFCG) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage