สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:03 น.
 598
UploadImage
 
ปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
(25 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง ได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่กฎหมายบัญญัติ ความเข้าใจประเภทภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน ซึ่งมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 46 คน สหกรณ์การเกษตร 14 คน และสหกรณ์บริการ 5 คน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage