สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:39 น.
 543
UploadImage
 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
(23 มีนาคม 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

นายนพดล วรมานะกุล ประธานพิธีเปิดฯ กล่าวว่า เนื่องจากยุคปัจจุบันนี้ผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์นอกจากจะมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานสหกรณ์ รวมถึงการดำเนินธุรกิจสหกรณ์แล้วยังจำเป็นจะต้องมีความรอบรู้  มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  ซึ่งจะมีผลโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นต่อดำเนินงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ จึงได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์หลายๆ หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ทุกประเภท
 
ทั้งนี้ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง ได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่กฎหมายบัญญัติ ความเข้าใจประเภทภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน ซึ่งมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 46 คน สหกรณ์การเกษตร 14 คน และสหกรณ์บริการ 5 คน  


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage