สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ในสถานประกอบการ ดันกระทรวงแรงงาน กระตุ้นให้นายจ้างจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จัดมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 11:49 น.
 269
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ในสถานประกอบการ ดันกระทรวงแรงงาน กระตุ้นให้นายจ้างจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จัดมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
 
(วันที่ 22 มีนาคม 2564) กระทรวงแรงงาน จัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ หวังกระตุ้นขับเคลื่อนสวัสดิการในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับลูกจ้าง โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักคิดสหกรณ์กับแนวทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือและหารือแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญหารือในเรื่อง 1.การให้ผลักดันให้สถานประกอบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในด้านสวัสดิการ ให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นลูกจ้างได้กู้ยืม เพื่อนำไปลดภาระหนี้สินนอกระบบหรือหนี้อื่น ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น  2.ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เช่นการประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับสหกรณ์โดยไม่ถือเป็นวันลา  3.ให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สหกรณ์นำไปประกอบการพัฒนาสหกรณ์ให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งภายหลังการพูดคุย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันจะผลักดันนโยบายดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการบริหารงาน และด้านสวัสดิการคุณภาพชีวิตของสมาชิก จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน (วันที่ 22 มีนาคม 2564)
 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งส่งเสริมให้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาที่ปวงชนชาวไทยได้รับพระราชทานมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เพราะนับเป็นภารกิจที่มีคุณค่าตามศาสตร์พระราชา ที่ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกัน สร้างวินัยการออม เสริมภูมิคุ้มกันและความไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้แก่ผู้ใช้แรงงาน จึงมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจได้พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างในรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบของกลุ่มแรงงาน เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ จะเป็นสวัสดิการที่มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของลูกจ้างและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทำงานร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์และสร้างความสุขร่วมกัน
 
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเสริมว่า กิจกรรมภายในงานได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ ของการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจในรูปแบบของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนายจ้าง เพื่อนำไปพัฒนาการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการของตนเอง ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 26 แห่ง การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักคิดสหกรณ์กับแนวทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน” โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการต้นแบบในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จำกัด สหกรณ์บริการพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย จำกัด เป็นต้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage