สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมประชุม คพช. ถกประเด็นพัฒนาสหกรณ์ เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิก

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 15:24 น.
 511
UploadImage
 
ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมประชุม คพช. ถกประเด็นพัฒนาสหกรณ์ เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิก
 
สันนิบาตสหกรณ์เข้าร่วมประชุม คพช.ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ได้แก่ พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วนและพิจารณาอุทธรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประกอบกับมีการนำเสนอเรื่องเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกตลอดจนเรื่องอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage