สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปธ.สสท. บรรยายเรื่องกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับ สอ.ในสถานประกอบการ

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 10:03 น.
 229
UploadImage

ประธาน สสท. บรรยายเรื่องกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับ สอ.ในสถานประกอบการ
 


(14 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมประชุมใหญ่และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่ส่งผลกระทบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดโดย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพไทย บ้านแหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี โดยมีนายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานฯ คณะกรรมการชมรมฯ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก 

ในงานดังกล่าว จัดให้มีการเสวนาเรื่อง กฎหมายที่ส่งผลกระทบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการในเรื่องการตรวจการการเงิน การบัญชี การตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน รวมทั้งผลกระทบการปฏิบัติตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 คุณสมบัติการเป็นกรรมการสหกรณ์ และธรรมาภิบาลของสหกรณ์ พร้อมรับฟังชี้แจงและตอบข้อซักถามในที่ประชุม 


 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage