สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 09:09 น.
 311
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564
 
พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. และรองประธาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในที่ประชุม มีประเด็นพิจารณา

1.การขอรับการสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัดฯ โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด เข้าร่วมชี้แจง

2. พิจารณาข้อหารือของ ชสอ. เกี่ยวกับสถานภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจของธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 (ชั้น2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage