สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สสอค.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 15:02 น.
 435
UploadImage
 

ประธานฯ สสท. เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สสอค.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ สนับสนุน สวัสดิการในขบวนการสหกรณ์หนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นสวัสดิการของ สมาชิกสหกรณ์ โดย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน พิธีเปิด งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย พร้อมมอบโล่ให้แก่ศูนย์ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 8 ศูนย์ประสานงาน 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจำกัด 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปางจำกัด 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังจำกัด 8 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีจำกัด และมอบโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน 8 ศูนย์ 1 นายศิริพงษ์ เจริญงามทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 2 นางสาวบุญธิดา บุญโต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 3 นางสาวรัตติพร ยกยอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 4 นางสาวมณี จันโทริ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 5 นางมณีนุช เผือกจีน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 6 นายพงษ์พิสิฐ บุญยืน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 7 นายณัฐพงษ์ขวัญหวาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 8 นางสาวภาสฎา นุ่นกสิกุลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ทั้งนี้ในการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับศูนย์ประสานงานดีเด่นและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการ และดูแลสวัสดิการให้แก่ สมาชิกของสมาคม
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การฌาปนกิจสงเคราะห์หมายความว่ากิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตายและมีได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน จะเห็นได้ว่าจากผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สามารถดำเนินการได้ลุล่วงมาสู่ทศวรรษที่ 2 โดยมีสมาชิก เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้าใจและความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศนับว่าเป็นการสร้างระบบสวัสดิการให้กับสมาชิกมีความมั่นคงในชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถือเป็นสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ ที่จะได้มีองค์กรฌาปนกิจ ที่ดูแล ใส่ใจทั้งตนเองและครอบครัว ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิต แล้วยังเป็นเรื่องของเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งผมชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก"
 
และสำหรับในวันนี้นอกจากจะจัดให้มี การประชุมใหญ่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสมาคมแล้ว สสอค. ยังได้จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 7 ซึ่งที่ประชุมฯได้มีมติ เลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 7 ดังนี้ นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สสอค.และคณะกรรมการอีก30 ท่าน ดังนี้ 1 นายอนุช ธรรมวัน 2 นายถาวร นาคอุดม 3 นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว 4 นายเชษฐา สยนานนท์ 5 นายนครเทพหนู 6 นายสงบ จินะแปลง 7 นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ 8 นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน 9 นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี 10 นายปราการ เจริญสุรสกล 11 นางเบญจรัตน์ พวงคำ 12 นายชาญวิทย์เทียมบุญประเสริฐ 13 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง 14 นายพนม จงอยู่วัฒนา 15 นายสัญชัย รอบรู้ 16 นายณรงค์ มาตรแสง 17 นายวัชรินทร์ ศรีสวย 18 นายทวีพงษ์ หล่มวงษ์ 19 นายสงวน ศรีสวัสดิ์ 20 นายอนวัช อุ่นกอง 21 นายชุมพล จำปา 22 นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจ้น 23 นายนิรันดร์ หงส์ชาติ 24 นายอุทัย กาญจนภักดิ์ 25 นายพิทยา เรืองจันทร์ 26 นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร 27 นายสมพรไชยแสง 28 นายเฉลิมพล ชนะพาล 29 นายอุบล ต่อฤทธิ์ 30 นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ซึ่งทั้ง 31 ท่าน จะเข้าไป ทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สสอค. ชุดที่ 7 ปีบัญชี 2564 ถึง 2565 โดย การจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ ได้มีผู้แทน เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 100 กว่าคน และมีผู้แทนจากกระทรวงพม. เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน covid 19 โดยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณห้องประชุม Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ทอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage