สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สส.ชสอ.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 14:22 น.
 388
UploadImage
 

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สส.ชสอ.

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) พร้อมมอบโล่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ ด้านการเพิ่มสมาชิก จำนวน 9 ศูนย์ ด้านคุณภาพศูนย์ประสานงานด้านบริหารจัดการ จำนวน 9 ศูนย์ ด้านนวัตกรรม จำนวน 9 ศูนย์ และบุคคลต้นแบบศูนย์ประสานงาน จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน 10 ปีที่ผ่านมาของ สส.ชสอ. จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้าใจและเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ นับว่าเป็นการสร้างระบบสวัสดิการให้สมาชิกมีความมมั่นคงในชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามนโยบายของภาครัฐ จึงนับว่า สส.ชสอ. มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการเป็นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage