สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 10:28 น.
 545
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564
 
(12 มีนาคม 2564) พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหาร เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศิริชัย ออสุวรรณ (ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด) อนุกรรมการ (ประชุมผ่านทาง Zoom Video Conference) นายเจียง นาอุดม อนุกรรมการ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสายงานบริหาร
 
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่น่าสนใจ อาทิ รายงานค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage