สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 10 มี.ค. 2564 เวลา 14:51 น.
 532
UploadImage

ปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1
 
(10 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร (ฟรี) หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดยมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกดำเนินกิจการ ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมากระแสการตลาดออนไลน์ โดยการทำตลาดออนไลน์อย่างจริงจัง ดังนั้นธุรกิจที่มีกลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ ย่อมมีโอกาสสร้างผลลัพธ์จากการทำตลาดออนไลน์ที่ดี


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

รูปภาพเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.2964198120522951