สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สสธท.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 07 มี.ค. 2564 เวลา 14:59 น.
 604
UploadImage

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สสธท.
 
(วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
 
ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย สสธท. กล่าวว่า “สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 และในปีบัญชี 2563 เป็นอีกปีหนึ่งที่พลังความศรัทธา ความก้าวหน้า ความสามัคคี ความมั่นคง และยั่งยืนของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5 จากทุกภาคทั่วประเทศ 18 คนรวมถึงเจ้าหน้าที่สมาคมที่ทุ่มเท ด้วยจิตอาสา ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใส่ใจที่สำคัญกำลังหลักคือคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขทั่วประเทศ ได้ให้ความร่วมมือ เอื้ออาทร เชื่อมั่น และเชื่อใจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ให้เข้ากับบริบทของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ด้วยเป้าหมายบริหารคือเมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 1 ล้านบาทขึ้นไป ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีสมาชิก จำนวน 211,695 ราย และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 4,721 ราย สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแล้วทั้งสิ้ฯ 5,132,561,041.60 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)  นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งแรกที่มอบเงินสงเคราะห์ ต่อศพให้ทายาทได้มากที่สุดในประเทศไทย”

“อนึ่ง ในปี 2563 นี้ สมาคม สสธท. ได้มีพิธีลงนามสัญญาจัดจ้างกับบริษัท เอเบิล บิวเดอร์ จำกัด ในการออกแบบพร้อมก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสธท. ภายใต้คอนเซ็ป “อาคารสะพานบุญ” ในรูปแบบเทิร์นคีย์ ในราคาวงเงินไม่เกิน 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยตัวอาคารจะออกแบบเป็นเพชรเจียระไน มีโครงสร้างอาคารทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งได้ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และต่อมา สสธท. ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน สสธท. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดย สสธท. ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ ว.วชิรเมธี มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการร่วมตอกไม้มงคลไม้แรกเพื่อเป็นเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สมาคม สสธท. มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคง อย่างยั่งยืนตลอดไป”

“ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณ คณะผู้มีจิตใจอันงดงามทั่วประเทศ และความร่วมแรงร่วมใจของศูนย์ประสานงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคง เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาสมาคมด้วยดีตลอดมา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งที่หวังปรารถนาทุกประการซึ่งความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและในอนาคตเรายังคงมุ่งมั่น พัฒนางานฌาปนกิจ ให้มีความรุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า เพื่อให้เป็นสวัสดิการที่ดีที่สุด ของคนวิชาชีพสาธารณสุขไทยต่อไป” ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย สสธท. กล่าว

ในการนี้ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ได้มอบรางวัลศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยดีเด่น ประจำ ปี 2564 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1. ศูนย์ประสานงานที่มีจำนวนสมาชิกสมัครใหม่ในรอบปี บัญชี 2563 เพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ 2. ศูนย์ประสานงานที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 3 ศูนย์ 3. ศูนย์ประสานงานที่มีอัตรามรณะตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2563 น้อยที่สุด 3 อันดับ และ 4. ศูนย์ประสานงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า (ต่ออายุ) ประจำปี 2564 ดีเด่น จำนวน 7 ศูนย์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage