สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 15:29 น.
 389
UploadImage
 
สสท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประกอบด้วย นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด นายสมพิศ ทามี ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานฯ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และนางสาวพชรศศิ แนวพานิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบและรับรองผลการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และพิจารณานำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเพื่อเห็นชอบให้ชุมุนมสหกรณ์ประเภทที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศโดยอนุโลม เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.)สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


UploadImage

UploadImage

UploadImage