สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 01 มี.ค. 2564 เวลา 16:25 น.
 445
UploadImage

สันนิบาตสหกรณณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกกุล ผู้อำนวยการ สสท. ,นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย ,นายประกิต ปทุมกาญจน์  รองประธานชมรมคนที่ 1 ,นายกิตติ์ เกิดโสภา รองประธานชมรมคนที่ 2 ฯ  ,นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สสอค. , นายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการสมาคม สส.ชสอ.และคณะ
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมคณะที่ปรึกษา เพื่อพูดคุยถึงปัญหาความเดือนร้อนของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม สำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 6 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

โดยมีประเด็นสำคัญหารือในเรื่อง 1.การให้ผลักดันให้สถานประกอบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในด้านสวัสดิการ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นลูกจ้างได้กู้ยืมเพื่อนำไปลดภาระหนี้สินนอกระบบหรือหนี้อื่น ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น
2.ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เช่นการประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับสหกรณ์โดยไม่ถือเป็นวันลา
3.ให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สหกรณ์นำไปประกอบการพัฒนาสหกรณ์ให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งภายหลังการพูดคุย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันจะผลักดันนโยบายดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการบริหารงาน และด้านสวัสดิการคุณภาพชีวิตของสมาชิก ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 อีกด้วย


UploadImage