สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. จับมือแม่โจ้ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี’64 น้อมรำลึก "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 22:02 น.
 655
UploadImage

สสท. จับมือแม่โจ้ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี’64
น้อมรำลึก "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"
 
สสท. จับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประธานฯ สสท. ย้ำ!พร้อมส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสังคมเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก และการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จึงจำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์ให้สมาชิกสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
“วันสหกรณ์แห่งชาติในปีนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางยังคงมีการวางพุ่มสักการะเหมือนเช่นทุกปี เพื่อให้สหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมาร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในส่วนภูมิภาคเราจัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีการอ่านสาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติจากท่านนายกรัฐมนตรี การรำเทิดพระเกียรติ การวางพวงมาลาสักการะบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การเสวนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพบปะสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมาร่วมงาน เป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลไปพัฒนาสหกรณ์ เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในมิติที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้งร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์โดยมีสันนิบาตสหกรณ์ฯเป็นแกนกลาง ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป
สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยยังคงให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด พร้อมให้งบอุดหนุนแก่จังหวัดต่างๆที่แสดงความจำนงในการจัดงานมายังสันนิบาตสหกรณ์ และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดตาก ปราจีนบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช นนทบุรี พิจิตร บุรีรัมย์ ขอนแก่น เพชรบุรี เชียงใหม่ จึงขอชวนเชิญพี่น้องในขบวนการสหกรณ์ มาร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติที่จัดขึ้นในแต่ละจังหวัดในครั้งนี้ด้วย” นายปรเมศวร์ กล่าว
รับชมบรรยากาศงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ได้ทาง Facebook Fanpage สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ YouTube Channel สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย