สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ สสท. ครั้งที่ 5/2564

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 15:23 น.
 494


       นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 5/2564 เพื่อทราบความคืบหน้าการขออนุมัติก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย รายงานค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ และงบแสดงฐานะการเงิน การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร การอนุมัติงบอุดหนุนแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด การดำเนินงานและกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทั้ง 7 ประเภท ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage