สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการ สอ.ครูสมุทรปราการ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 12:11 น.
 687
UploadImage

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการ สอ.ครูสมุทรปราการ

(15 กุมภาพันธ์ 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท.เดินทางไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ โดยมีนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสหกรณ์ ในที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ด้วย
 
อนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2505 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มีชื่อว่าสหกรณ์ครูสมุทรปราการ จำกัดสินใช้ ประเภทออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินออม เริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2505 ผู้ริเริ่มดำเนินการคือ หม่อมหลวงเอื้อ นพวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานดำเนินการ โดยอาศัยอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเป็นสำนักงานดำเนินการ ต่อมาได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ชั้น 2 อาคารการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2512 ได้ยื่นจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เพื่อขอเปลี่ยนชื่อสหกรณ์จากเดิมและประเภทของสหกรณ์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ประเภทสหกรณ์การธนกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีสมาชิกสามัญจำนวน 9,359 คน สมาชิกสมทบจำนวน 257 คน ใน รอบ ปี 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ มีทุนดําเนินงานจํานวน 8,348,102,848.54 บาท มีทุนเรือนหุ้น 3,268,701,069.11 บาท มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น 4,493,434,592.09 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 122,168,976.71 บาท และมีกําไรสุทธิ 224,151,340.30 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ทำการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2563 อยู่ใน ระดับมาตรฐานดีเลิศ (ระดับ A)

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage