สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ยื่นหนังสือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 16:20 น.
 784


UploadImage

ยื่นหนังสือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เพื่อยื่นหนังสือและประชุมหารือเรื่องผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากร่างกฏกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จำนวน 5 ฉบับ ตลอดจนผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

โดยมีประเด็นสาระสำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ดังนี้

1.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และร่างกฏกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... โดยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และร่างกฏกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าหนี้เผื่อสงสัยจะสูญโดยไม่อาจนำเงินค่าหุ้นมาหักออกจากหนี้เงินต้นก่อนประมาณการค่าเผื่อสงสัยจะสูญได้เหมือนดังเช่นที่ผ่านมา

2.ร่างกฏกระทรวง การให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

3.ร่างกฏกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ........

ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ , อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ , อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นการกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และ
ร่างกฏกระทรวง จากผู้กำกับดูแลซึ่งไม่เคยบริหารงานสหกรณ์และยังพูดคุยถึงปัญหาอีกหลายประการที่จะเกิดจาก
ร่างกฏกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

ซึ่งภายหลังจากการประชุม ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงต้องมีการประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติที่ดีที่สุดต่อทั้งสองฝ่าย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนัดขบวนการสหกรณ์ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติในร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ร่าง
ต่อไป ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


UploadImage

UploadImage