สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2564

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 11:10 น.
 452
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 08.30น.  พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานอนุกรรมการบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting)  มีนายเจียง นาอุดม อนุกรรมการบริหาร ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล  ผู้อำนวยการ/เลขานุการ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  และหัวหน้าฝ่าย สายงานบริหาร  ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและเสนอพิจารณา รายงานค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ฐานะทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 การสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุงานก่อนกำหนด และการกำหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 (ห้องไม้สัก)
ศูนย์การประชุมรุชะนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage