สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์ รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 849
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564
 
ณ โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 50 คน
**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
 - ฟรี
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - นอกจากนี้ เช่น ค่าที่พัก (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กาหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
วันเวลา และสถานที่
 - ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ เบอร์โทร 042 492234
 
การสมัคร สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครฝึกอบรมออนไลน์ คลิก
 - หรือสแกน QR Code
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด
 UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop