สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้องอาหารภายในศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 03 ก.พ. 2564 เวลา 15:37 น.
 686
UploadImage
UploadImage