สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 ก.พ. 2564 เวลา 21:37 น.
 306
UploadImage
 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
 
(2 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2563/2564 และการเสนอชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563/2564 ซึ่งคุณสมบัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการคัดเลือก จะแบ่งเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สหกรณ์นิคม สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริหรือสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำไร่ และในส่วนของหลักเกณฑ์การให้คะแนนนั้น จะพิจารณาในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการบริหารจัดการ บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิก ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ และกรรทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสรุปจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ขั้นตอนและจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นในระดับกระทรวงเพื่อพิจารณาต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage