สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกก.กุดชุม ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาและสนับสนุนเงินทุนสร้างระบบน้ำในไร่นา สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 ก.พ. 2564 เวลา 09:17 น.
 652
UploadImage

สกก.กุดชุม ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาและสนับสนุนเงินทุนสร้างระบบน้ำในไร่นา
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
 
วันที่ 27 มกราคม 2564 นายวัชรินทร์ คงพลปาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ที่สมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2563/64 และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลคำเตยและตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด นำลงพื้นที่พบปะเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ แปลงเกษตรผสมผสานของสมาชิกสหกรณ์ฯ ตำบลคำเตย และตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2563/64 และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ โดยมีนายสุพัฒน์ ชื่นตา ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด นำลงพื้นที่ เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1 นายคำใส พรมชาติ 2.นางสาวมาลินี เอี่ยมยิ่ง 3.นายสมพงษ์ กองทอง 4. นางบัวสอน เศิกแสงศรี โดยเกษตรกรสมาชิกทั้ง 4 รายนี้ ได้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๒ โครงการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ได้ให้สมาชิกกู้เงิน โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ รายละ 50,000 บาท โดยเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์จะนำไปเจาะบ่อบาดาลและขุดสระน้ำ และหากพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า จะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม เพื่อสูบน้ำในบ่อบาดาลและสระน้ำมาใช้ทำการเกษตร และประกอบกับเกษตรกรสมาชิกยังมีความสนใจในโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2563/64 จึงได้เข้าร่วมโครงการฯ ทำให้พื้นที่ที่ขาดน้ำ ก็สามารถปลูกข้าวโพดได้ โดยใช้น้ำบาดาล เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์บางรายได้ทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่นการปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ควบคู่กับการปลูกข้าวโพด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เกษตรกรสมาชิกทั้ง 4 ราย ไม่มีปัญหาในเรื่องน้ำทำการเกษตร แต่จะประสบปัญหาในด้านการตลาด ขาดช่องทางการตลาด สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรจึงได้ร่วมวางแผนเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ดำเนินการสำรวจเกษตรกรสมาชิกมีผลผลิตการเกษตรอะไรบ้าง และจะเป็นพี่เลี้ยง ดูแลประสานงานในการนำสินค้าผักปลอดภัยมาจำหน่ายที่บริเวณปั้มน้ำมันสหกรณ์และตลาดสดในชุมชน หากผลตอบรับจากผู้บริโภคดี ในอนาคตจะเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ในส่วนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร โดยให้เกษตรกรสมาชิกรวมตัวกันนำสินค้าผักปลอดภัยมาจำหน่ายในตลาดสีเขียว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร