สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. รุกคืบ ยื่นหนังสือคณะกรรมาธิการ ขอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 15:35 น.
 658
UploadImage

สสท. รุกคืบ ยื่นหนังสือคณะกรรมาธิการ ขอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่
 
(27 มกราคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นายอุทัย ศรีเทพ อุปนายกสมาคมฯ และรักษาการนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย. (สส.ชสอ.) ได้เข้าพบพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่น และนายอภิชาต ตีรสวัสดิชัย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน อีกทั้งยื่นกับนายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต  เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้มีการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  พร้อมพูดคุยถึงปัญหาและชี้แจงถึงผลกระทบจากกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
 
ซึ่งประเด็นปัญหาจากร่างกฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์อย่างรุนแรงประกอบด้วย
 
1. การกำหนดให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่อาจนำเงินค่าหุ้นมาหักออกจากหนี้เงินต้น ก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เหมือนดังเช่นที่ผ่านมา

2. การกำหนดปรับลดให้สมาชิกสหกรณ์ต้องส่งคืนเงินกู้ยืมกรณีเงินกู้สามัญแก่สหกรณ์ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 150 งวด

3. การกำหนดให้สมาชิกผู้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ต้องมีเงินรายได้รายเดือนภายหลังหักหนี้แล้ว คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือนที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญา

4. การกำหนดให้เงินที่สหกรณ์ฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่จะต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง แต่หากเป็นเงินฝากขอธนาคาร ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ร้อยละร้อยของจำนวนเงินที่จะต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
 
จากปัญหาดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด จึงขอให้มีการพิจารณา ให้มีการยกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ.2563 ที่มีผลบังคับใช้ก่อนออกกฎกระทรวง ,ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวนร่างกฎกระทรวงจำนวน 5 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และให้ขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนร่างกฎกระทรวงจำนวน 5 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เพื่อยังยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์จนต้องสูญเสียหลักการและความเป็นสหกรณ์ในฐานะที่พึ่งของสมาชิก  ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนสามเสน (แยกเกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage