สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“มนัญญา” เปิดกระทรวงฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 11:33 น.
 814
UploadImage

 “มนัญญา” เปิดกระทรวง
ฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

เผยเบื้องต้นขยายเวลาตั้งค่าเผื่อหนี้สูญออกไป 5 ปี ให้เวลาปรับตัว
 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าพร้อมที่จะเปิดกระทรวงเกษตรฯเพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต ยูเนี่ยนทั่วประเทศต่อข้อกังวลในเรื่องผลกระทบของการออกร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. สหกรณ์ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สหกรณ์ 2562 ซึ่งร่างดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 6 ต.ค. 2563 ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ตามทั้งหมดอยากให้มาแสดงความเห็นเพื่อให้จบภายในรัฐบาลนี้ที่ได้ร่วมกันทำงานมาตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยกันสร้างความแข็งแรงให้ระบบสหกรณ์ก่อนที่ครบกำหนด พ.ค. 2564

"ขอให้สมาชิกไปหารือกันเองในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าจะมาหารือพร้อมกันที่กระทรวงเกษตรเมื่อไหร่ ซึ่งดิฉันพร้อมทุกที่ไม่เคยหลบหรือหนีปัญหา เพราะก่อนหน้าท่านไปคุยกันเอง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยื่นหนังสือถึงดิฉัน อย่างไรก็ตามเบี้องต้นได้ให้นโยบายไปว่ากรณีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญที่เกรงว่าจะกระทบกับการบริหารธุรกรรมทางการเงิน ของท่าน ก็ได้ให้ขยายเวลาออกไป5 ปีเพื่อให้เวลาปรับตัว" รมช.เกษตรฯ กล่าว

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า “ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย มีกำหนดจะต้องออกประกาศภายในเดือน พ.ค. 2564 และมีผลบังคับใช้ ซึ่งกรณีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญที่จะขยายเวลาออกไป 5 ปีนั้น จะไปใส่ไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าให้เวลา 5 ปีเพื่อให้สหกรณ์ปรับตัวเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ทั้งนี้ก่อนหน้ากรมได้มีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อปี 2563ให้สหกรณ์สามารถปรับโครงสร้างหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้ หรือการลดดอกเบี้ยให้สมาชิกเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบมาเป็นระยะ ๆ”

สำหรับร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2.ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3.ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4.ร่างกฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยุเนี่ยน 5.ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัว ธุรกรรมทางการดเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ทั้งนี้ นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานสหกรณ์เครดิตยุเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด ได้ยื่นหนังสือในประเด็นผลกระทบจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อรมช.มนัญญา ในประเด็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากต้นเงินและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระหนี้ ว่าหากร่างดังกล่าวออกมาจะกระทบกับสมาชิก ซึ่งส่วนมากเป็นเกษตรกร และขณะนี้ได้รับผลกระทบจากผลผลิตราคาตกต่ำ สภาพฝนฟ้าอากาศที่แปรปรวน และโควิด 19 ทำให้กระทบต่อการชำระเงิน เพราะฉะนั้นหากกฎกระทรวงนี้ออกมา จะกระทบกับสมาชิกจำนวนมาก


UploadImage

UploadImage