สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ประเภทร้านค้าเป็นสหกรณ์ตรงไหน ไม่เข้าใจ?

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 18:52 น.
 574
UploadImage

สหกรณ์ประเภทร้านค้าเป็นสหกรณ์ตรงไหน ไม่เข้าใจ?
 
หัวใจสำคัญของการสหกรณ์
คือการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ทั้ง
1.สมาชิกผู้ใช้บริการกู้เงิน
2.สมาชิกผู้ใช้บริการการฝากเงินกับสหกรณ์
3.สมาชิกผู้ค้ำประกัน
4.สมาชิกผู้ถือหุ้น
5.สมาชิกผู้ใช้บริการรวมกันซื้อ
6.สมาชิกผู้ใช้บริการรวมกันขาย
7.สมาชิกผู้ใช้บริการหลายอย่างในคนคนเดียวกัน ???
 
 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมเที่ยงธรรมทั่วถึง สม่ำเสมอ ตามความจำเป็น(need)เป็นสิ่งดีงาม
สมาชิกสหกรณ์เองก็ตั้งมั่น ในความซื่อสัตย์เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
 
สหกรณ์ประเภทร้านค้า มีบริการที่สหกรณ์มีให้แก่สมาชิกสหกรณ์(เจ้าของสหกรณ์) คือการให้บริการรวมกันซื้อเป็นสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์(เจ้าของสหกรณ์) ต้องพิจารณาที่สมาชิกสหกรณ์ว่าได้รับบริการใด ….บริการของสหกรณ์มองที่ตัวสมาชิกสหกรณ์ (คน) เป็นหลัก(member center)
 
สมาชิกสหกรณ์รวมกันซื้อสินค้าและบริการ มาพักไว้ที่สหกรณ์และจึงกระจายแจกจ่ายสินค้าและบริการเหล่านั้นไปยังสมาชิกสหกรณ์เป็นบริการของสหกรณ์เพื่อความสุขความเจริญของสมาชิกสหกรณ์จากบริการนั้น
 
รวมกันซื้อด้วยวิธีการสหกรณ์เกิด การประหยัดเนื่องจากระดับขนาดจากการรวมกันซื้อ (Economies of scale จากการรวมกันซื้อ) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงจากต่างคนต่างซื้อ ไม่ต้องขนหลายเที่ยวใช้รถร่วมกัน เป็นต้น ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไปผ่อนรถหลายคัน
 
เหมือนดั่งเช่น Logistics (รวบรวมเคลื่อนย้าย จัดเก็บ กระจาย) ก็ให้เกิดEconomies of scale เช่นเดียวกัน
ผู้ผลิตและจำหน่ายเน้น Supply chain ห่วงโซ่อุปทาน จัดจำหน่าย
ผู้บริโภคที่รวมตัวกันดังเช่นสหกรณ์ประเภทร้านค้าเน้น Demand chain ห่วงโซ่อุปสงค์ จัดซื้อ
ในห่วงโซ่ทั้งสองจะมี Value chain เกิดขึ้นเกิดห่วงโซ่คุณค่าขึ้นแก่สังคม
 
ใน New normal
สหกรณ์ประเภทร้านค้าก็คงไม่พ้นต้องปรับตัวเข้าสู่ การรวมกันซื้อผ่านสื่ออีเล็กทรอนิคส์ ก็คงต้องยึดหัวใจเดิมคือเพื่อให้เกิด การประหยัดเนื่องจากระดับขนาด(Economies of scale ) จากการรวมกันซื้อผ่านสื่ออีเล็กทรอนิคส์ ดังเช่นเดิม
 
และก็ยังคงแบ่งปันกันบนพื้นฐานของความพอเพียงเท่าที่จำเป็น (การสหกรณ์ไม่ใช่ การแข่งขัน เปรียบเทียบ เป็นการแบ่งปัน สร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ของมวลมนุษยชาติ)อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสหกรณ์ ด้วยปรัชญาของการสหกรณ์ช่วยตน ช่วยกัน (selfhelp mutual help) ดังเดิมเมื่อความเป็นสหกรณ์ยังคงเดิม สหกรณ์จะมั่นคง เป็นสหกรณ์อยู่ใน New normal ได้ต่อไปขึ้นอยู่กับการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ประเภทร้านค้าโดยไม่ทิ้งหลักวิชาการสหกรณ์นั้นเอง
 
อ่านบทความนี้แล้ว ท่านผู้อ่านคงจะทราบว่า สหกรณ์ไทยประเภทร้านค้าเป็นสหกรณ์ตรงไหนอย่างไร
บทความนี้เป็นบทความที่อ่านยากไม่ควรอ่านเกินวันละ2รอบ เด็ก และสตรีมีครรภ์ไม่ควรอ่าน
 
(พีระพงศ์ วาระเสน)