สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอมแดง

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 17:32 น.
 607
UploadImageยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่
เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอมแดง


วันที่ 18 มกราคม 2564 นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายถวิล เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันดำเนินการวางแผนเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอมแดง ณ บ้านแข่ หมู่ 7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมศักดิ์ ไชยปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงหอมแดงของเกษตรกร จากข้อมูลเบื้องต้นมีเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จำนวน 215 ราย เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด จำนวน 92 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดง ประมาณ 1,500 ไร่ มีผลผลิตแต่ละปีประมาณ 4,000 – 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตหอมแดงออกสู่ตลาดมาก ทำให้ราคาหอมแดงตกต่ำ เกษตรกรประสบปัญหาเดือดร้อน จากเดิมต้นฤดูกาลผลิตในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ราคาหอมแดงจะอยู่ที่ราคาประมาณกิโลกรัมละ 30-50 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควร แต่ในปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาหอมแดงจึงตกต่ำ ราคาอยู่ที่ 8-15 บาท ทำให้เกือบเท่าตัว ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

          จากการลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการระดับอำเภอและผู้นำชุมชน ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนมาก คือ

          1. เกษตรกรขาดแคลนโรงตากหอมแดง หอมแดงแห้งจะได้ราคาสูงกว่าหอมแดงสด
          2. ขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานในครัวเรือนและแรงงานรับจ้าง
          3. เกษตรกรต้องขายหอมแดงสดหรือขายแบบยกแปลง ทำให้ได้ราคาต่ำ
          4. ราคาหอมแดงขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหัวหอมแดงและคุณภาพ
 
ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ในเบื้องต้นได้ดำเนินการประสานงานและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการในระดับอำเภอ และผู้นำชุมชน เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของคุณภาพผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และช่องทางการตลาด โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธรรับทราบและช่วยเหลือรับซื้อหอมแดงคุณภาพ พร้อมทั้ง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเปิดจุดจำหน่ายหอมแดงคุณภาพ โดยให้เกษตรกรนำหอมแดงที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ในราคาที่เป็นธรรม ถูกใจทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต หรือ หากสนใจและต้องการซื้อหอมแดงคุณภาพแบบสดและแบบแห้ง สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ผู้นำชุมชนนายสมศักดิ์ ไชยปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านแข่ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เบอร์โทรศัพท์ 08 8341 1700 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรยินดีประสานการสั่งซื้อและประสานข้อมูลเพิ่มเติม
 
ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage