สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ม.ค. 2564 เวลา 14:43 น.
 646
UploadImage
 
ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก
.....
(18 มกราคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากพลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อาทิ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ นายทรงพล พนาวงศ์ ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง และพลตรี สมโชค แดงบรรจง เป็นต้น
 
ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวตามมาตรา 105/1 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันมีความเห็นปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ฉบับแรก และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
 

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage