สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ครูโคราช ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด 19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 19:19 น.
 830
UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด 19
 
วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ซึ่งมีนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จักรสาร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับ โดยมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 จุดมีผู้แทนสมาชิก 672 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา สู้กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 (Covid-19)

นายสมศักดิ์ จักรสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 (Covid-19) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มของการติดเชื้อขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งจังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (Covid-19) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 20/ 2563 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันมากกว่า 100 คน จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นเหตุให้สหกรณ์จึงต้องยกเลิกการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 63 ได้ประชุมครั้งที่ 13/63 (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 จึงมีมติปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (Covid-19) และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 17 มกราคม 2564 ด้วยระบบ Zoom โดยได้กำหนดสถานที่ในการจัดประชุม 16 จุดทั่วจังหวัดนครราชสีมา จุดละไม่เกิน 50 คน ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องทำการสแกน QR Code เข้าร่วมประชุม และ การลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด

นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 (Covid-19) จังหวัดนครราชสีมา ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ให้ช่วยกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม เพื่อให้ผู้แทนสมาชิก มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยอย่างสูงสุด ที่จะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมทั้ง 16 จุด เพื่อให้คำแนะนำในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้แทนสมาชิกรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ บทบาทเจ้าของสหกรณ์ และบทบาทผู้ใช้บริการของสหกรณ์ หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ขนาดใหญ่พิเศษ มีสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 28,231 คน มีทุนดำเนินงาน 36,643,271,927.89 บาท ในปัจจุบันสหกรณ์สามารถปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้จำนวน 35,893,398,480.77 บาท ทำให้ในปีนี้สหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 1,383,983,111.63 บาท จ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ในอัตราร้อยละ 5.70 จำนวน 947,120,664.13 บาท และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจสินเชื่อกับสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 9.00 จำนวนเงิน 190,090,473.88 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,164,211,138.01 บาท จะส่งผลให้มีเงินสะพัดพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ทั้งนี้ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นใจการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เกิดความศรัทธาต่อสหกรณ์ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายจะทำให้ระบบสหกรณ์มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage