สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจริญ)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:10 น.
 579
UploadImage
 
ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจริญ)
 
กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กมีสมาชิกทั้งหมด 78 คน มีทุนดำเนินงาน 5,952,990.47 บาท ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2563 มีกำไรสุทธิ 54,348.67 บาท เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีกำไรมากที่สุดของอำเภอเสนางคนิคม การดำเนินงานของกลุ่มประสบผลสำเร็จได้ผลเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกโดยกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ธกส. เพราะธุรกิจหลักของกลุ่มคือการรวบรวมข้าวจากสมาชิกแม้เป็นการกู้ยืมเงินจากภายนอกแต่คณะกรรมการก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ยังผลให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุดโดยปีที่ผ่านมาสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกได้ถึงร้อยละ 8 โดยเฉพาะสมาชิกของกลุ่มนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรประกอบอาชีพทำนามักมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตที่ผันผวน แต่เมื่อกลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวจากหน่วยงานภาครัฐอีกทั้งยังเป็นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้กลุ่มสามารถนำเงินดังกล่าวมาวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของการรับซื้อข้าวจากสมาชิกได้ทันตามความต้องการถือเป็นการแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดและสร้างความศรัทธาให้กับสมาชิกอย่างมาก ทำให้กลุ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีมีกำไรมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่รักษาระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การที่กลุ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นที่พอใจของสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นปัจจัยแห่งความสำเร็จเป็นเพราะการบริหารจัดการภายในที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งคณะกรรมการก็มีความรู้ความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นที่ไว้วางใจได้ของสมาชิกและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เป็นอย่างดี หากมีเรื่องใดที่กลุ่มมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจก็จะติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลโดยทันที จึงทำให้การดำเนินงานต่างๆ มีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เช่น ปัญหาราคาผลผลิตที่ผันผวนไม่แน่นอน ทำให้สมาชิกมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นอย่างมากเพราะไม่มั่นใจในราคาที่ตนจะได้ เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้าวจากสมาชิกในฤดูเก็บเกี่ยวโดยได้รับเงินผ่านทาง ธกส.และวางแผนการบริหารจัดการเงินดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรวบรวมข้าวจากสมาชิกให้ทันฤดูเก็บเกี่ยวและให้สมาชิกได้รับเงินในราคาที่ยุติธรรมและทันต่อความต้องการ เช่น มีบริการจัดรถเพื่อรับขนข้าวให้กับสมาชิกฟรีในพื้นที่ให้บริการของกลุ่ม รับซื้อข้าวสดจากสมาชิกทันทีที่มีการเก็บเกี่ยวเพื่อสมาชิกจะได้ไม่ต้องนำข้าวไปตากซึ่งทำให้เสียเวลาและสถานที่ เป็นต้น นโยบายต่างๆ ล้วนทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจและสร้างศรัทธาให้กับสมาชิกอย่างมาก ทำให้ปีที่ผ่านมากลุ่มสามารถรวบรวมข้าวจากสมาชิกได้มากถึง 745.95 ตัน เป็นเงินถึง 11,130,828 บาท ซึ่งผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 1.23 เท่านับเป็นความสำเร็จอย่างมากสำหรับกลุ่มเกษตรกรเล็กๆ ที่มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงสองแสนบาท แต่ด้วยความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ความศรัทธาของสมาชิกและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งองคาพยพ ทำให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคมวันนี้สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้อย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้กลุ่มได้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณกุศลต่างๆ ในชุมชน เช่น การช่วยงานบุญต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ร่วมสร้างสาธารณูปโภคในชุมชน เป็นต้น และคงจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้เพราะกลุ่มมีแผนการระดมหุ้นให้มากขึ้นเพื่อความมั่นคงของกลุ่มที่เพิ่มขึ้นและรองรับการดำเนินงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ