สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:21 น.
 411

UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564

       วันที่ 13 ม.ค. 64 นายนพดล วรมานะกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting)  ผช.อาภากร มินวงษ์ กรรมการฯ สสท. รองประธานอนุกรรมการ  นายวงศกร เอการัมย์ อนุกรรมการ ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล  ผู้อำนวยการ/เลขานุการ นางณัชชา จันทร์สนิท  รองเลขาธิการสภาบันพิทยาลงกรณ์/ผู้ช่วยเลขานุการ  และหัวหน้าฝ่ายฯ สถาบันพิทยาลงกรณ์ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบและเสนอพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมว่าด้วย รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเดือนธันวาคม 2563 การเลื่อนการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา เดือนมกราคม 2564 ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตามระเบียบการป้องกัน การรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ  กำหนดการจัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การบริหารการประชุมสำหรับสหกรณ์ยุด “New Normal” รุ่นที่ 1 และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ที่ประชุมเสนอให้มีหยุดการให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะได้นำเสนอเพื่อนทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งต่อไป เพื่อเป็นการป้องการตามมาตรการฯ ในช่วงเกิดการแพร่ระบาด และผลกระทบใช้บริการที่ลดลงในสภาวะที่เกิดขึ้นดังกล่าว ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 นมส. สสท. เขตดุสิต กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage