สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 09:23 น.
 1302
UploadImage

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
 
หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางที่สหกรณ์ต่างๆ ต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายและเป็นหลักสำคัญที่จะพิจารณาว่าธุรกิจนั้นๆเป็นสหกรณ์หรือไม่
แนวทางต่างๆนี้เป็นผลมาจากการค้นคว้าทดสอบความสำเร็จและความล้มเหลวของ
นักสหกรณ์รุ่นเก่าๆ ซึ่งได้มุมานะเสียสละในการกำหนดแนวทางให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของบรรดาสมาชิกสหกรณ์

แต่เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ สมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสหกรณ์ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งหมายความว่าต้องเป็นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หรือเป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลัง สหกรณ์ต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน

การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมจากการที่สหกรณ์มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ให้ดีขึ้น

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่มาของการกำหนดหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน(Concern for Community) หากเป็นบุคคลทั่วไปลักษณะการเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ย่อมเกิดจากจิตใจที่มีความรัก ความเมตตา และความโอบอ้อมอารี แล้วปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเกื้อกูล ซึ่งในการดำเนินชีวิตของเรานั้น ควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนก็ตามเป็นคนมีน้ำใจ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ในการเป็นสหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคล การแสดงออกด้วยการดำเนินงานเพื่อเป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชนย่อมเกิดจากการเข้าใจในหลักการสหกรณ์อย่างลึกซึ้ง

วิธีที่จะแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แต่ละแห่งได้ให้ความสำคัญกับหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 ได้แก่ การที่สหกรณ์สนับสนุนด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนในชุมชนนั้น ๆ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้กับเยาวชน สอดแทรกวิธีการสหกรณ์ไว้ในกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น การเชื่อมโยงกับกิจกรรมการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เข้ากับร้านสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้กิจกรรมอาหารกลางวันซื้อวัตถุดิบจากร้านสหกรณ์ไปประกอบอาหารสำหรับนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนได้นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการรวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย เมื่อนักเรียนโตขึ้นจะได้นำประสบการณ์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยให้คนในชุมชนรู้วิธีแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์
นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ