สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ACCU สวัสดีปีใหม่ สสท.

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:37 น.
 585
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางเอเลนิต้า วี. แซน ร็อค ผู้บริหารระดับสูง สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) พร้อมด้วยนายรันจิต เฮทเทียรัชชิ ที่ปรึกษา ฯ และคณะ เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 โดยมี นายวิจิตร จะโรจร และ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สสท.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   

ทั้งนี้ ACCU เป็นสมาคมสหกรณ์ระดับทวีป มีสมาชิกเป็นชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติ
จากประเทศในแถบเอเชีย รวมประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2514 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง


UploadImage