สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 16:23 น.
 382
     นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงชุมนุมสหกรณ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage