สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท. ผุดไอเดีย ตอบปัญหาออนไลน์ หัวข้อ “การประชุมใหญ่สหกรณ์ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 13:09 น.
 1380
UploadImage

ประธาน สสท. ผุดไอเดีย ตอบปัญหาออนไลน์
หัวข้อ “การประชุมใหญ่สหกรณ์ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
>>>><<<< 
 
(8 มกราคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มีความห่วงใยสหกรณ์สมาชิกเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดและบังคับใช้บรรดามาตรการต่าง ๆ เพื่อเข้าแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ อันรวมถึงข้อปฏิบัติ ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อจัดทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อการจัดการประชุมใหญ่ของสหกรณ์

ด้วยเหตุนี้เองนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. จึงมีแนวคิดว่า “การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะเป็นการนัดหรือเรียกให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก (แล้วแต่กรณี) มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือกิจการของสหกรณ์หรือเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งที่ประชุมใหญ่จะมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือรับทราบเรื่องใดๆ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายและโดยให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน ข้อบังคับของสหกรณ์ 150 วัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง และด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้กำหนดและบังคับใช้ อันรวมถึงข้อปฏิบัติ ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อจัดทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อการจัดการประชุมใหญ่ของสหกรณ์”

“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ จึงได้มีแนวคิดจัดทำการตอบปัญหาสหกรณ์สมาชิก ในหัวข้อ “การประชุมใหญ่สหกรณ์ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการ และรับรองเอกสารผ่านช่องทางอิเลกทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอิเลคทรอนิกส์  และเพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ และรับรองผลได้ทางกฎหมาย” นายปรเมศวร์ กล่าวปิดท้าย

โดยรายดังกล่าวจะเผยแพร่ในวันวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” โดยสหกรณ์สมาชิกสามารถฝากคำถามไว้ เพื่อให้ประธานฯ สสท.ได้ตอบในช่วงการดำเนินรายการต่อไป
 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop