สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.สวัสดีปีใหม่ ชสค.

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 12:38 น.
 405
UploadImage

สสท.สวัสดีปีใหม่ ชสค.

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เดินทางเข้ามอบของที่ระลึกอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการฯ นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร และนางพัชรพร เครือษา ผู้จัดการสำนักบริหาร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ณ ห้องรับรอง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด