สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 14:43 น.
 370
UploadImage

ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานที่ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ โดยมีปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท.  และผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้เงินฝากและเจ้าหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน 15 สหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
ซึ่งมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 1.พิจารณายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิในทางทรัพย์สินกรณีสำนักงาน ปปง.อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด
2.พิจารณาการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมการฝากและการให้กู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
3.รับทราบผลกระทบหากสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ดำเนินการบังคับคดีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนพิชัย กรุงเทพ


UploadImage

UploadImage

UploadImage