สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.เข้ายื่นหนังสือรองประธานสภาฯ ขอทบทวนร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 14:19 น.
 511
UploadImage

สสท.เข้ายื่นหนังสือรองประธานสภาฯ ขอทบทวนร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. พร้อมด้วย นายอุทัย ศรีเทพ อุปนายกสมาคมฯ และรักษาการนายกสมาคม สส.ชสอ. ,นายไพบูลย์ แก้วเพทาย. รองประธานกรรมการ ชสอ. และนายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการสมาคม สส.ชสอ. เข้ายื่นหนังสือ ต่อนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 โดยมีนายจิรวัฒน์ เวียงด้าน เลขานุการ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 และนายประชัน จันระวังยศ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว เพื่อขอให้ปรับปรุงร่างกฏกระทรวงตามมาตาม 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 พร้อมพูดคุยถึงปัญหาและชี้แจงถึงผลกระทบจากกฏกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์

ซึ่งประเด็นปัญหาจากร่างกฏกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์อย่างรุนแรงประกอบด้วย
1.การกำหนดให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่อาจนำเงินค่าหุ้นมาหักออกจากหนี้เงินต้น ก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เหมือนดังเช่นที่ผ่านมา
2.การกำหนดปรับลดให้สมาชิกสหกรณ์ต้องส่งคืนเงินกู้ยืมกรณีเงินกู้สามัญแก่สหกรณ์ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 150 งวด
3.การกำหนดให้สมาชิกผู้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ต้องมีเงินรายได้รายเดือนภายหลังหักหนี้แล้ว คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือนที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญา
4.การกำหนดให้เงินที่สหกรณ์ฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่จะต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง แต่หากเป็นเงินฝากขอธนาคาร ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ร้อยละร้อยของจำนวนเงินที่จะต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

จากปัญหาดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงขอให้มีการพิจารณา ให้มีการยกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ.2563 ที่มีผลบังคับใช้ก่อนออกกฏกระทรวง , ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวนร่างกฏกระทรวงจำนวน 5 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และให้ขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนร่างกฏกระทรวงจำนวน 5 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เพื่อยังยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์จนต้องสูญเสียหลักการและความเป็นสหกรณ์ในฐานะที่พึ่งของสมาชิก

ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนสามเสน (แยกเกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage