สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชสค. สวัสดีปีใหม่ 2564

โดย นายศราวุธ บุตมะ
 วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 13:39 น.
 500
UploadImage

ชสค.สวัสดีปีใหม่ 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการฯ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ นางพัชรพร เครือษา ผู้จัดการสำนักบริหาร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ช.ส.ค. เดินทางเข้ามอบของที่ระลึกอวยพรและขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. ณ ห้องรับรอง ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส น.ม.ส. สสท. เขตดุสิต กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage